برچسب گذاری توسط: اکونومیست

زوال سیلندر و پیستون

موتورهای احتراق داخلی چهره جهان را دگرگون کردند اما پایان عمرشان قابل تصور است. عمر این موتورها به شماره افتاده است.

Free Web Hosting