رفتن به نوشته‌ها

برچسب: اقتصاد

گرسنه و خشمگین

اکونومیست یک مدل آماری را برای بررسی رابطه بین افزایش قیمت سوخت و غذا با ناآرامی سیاسی تولید کرده است. این مدل بیان می کند که این دو عامل به طور تاریخی پیش بینی کننده های خوبی برای اعتراضات توده های مردم، شورش و خشونت سیاسی هستند. اگر یافته های مدل ما    همچنان معتبر باشد بسیاری از کشورها امسال [سال ۲۰۲۲] باید منتظر دو برابر شدن ناآرامی ها باشند.

در ستایش بطالت

سالها، ثروتمندان و مجیزگویان شان در ستایش رنج و کار شرافتمندانه نوشته اند و زندگی ساده را ستوده اند و آیینی را وعده داده اند که می آموزد فقرا بیش از ثروتمندان به بهشت می روند، و درکل تلاش کردند این باور را به کارگران یدی منتقل کنند که اصالت خاصی در رابطه با تغییر وضعیت ماده در فضا وجود دارد، درست همان طور که مردان سعی می کردند به زنان بقبولانند که آنها نجابت و فضیلتی خاص از نابرابری جنسیتی شان به دست می آورند.

Free Web Hosting